la nostra associacio bolets i boscos gastronomia Toxicologia curs d'iniciacio Agenda Activitats enllaços llista de correu sobre micologia
Micolist

Normes d'ús
Subscriure's a la Micolist

La Micolist és, fins ara, l'única llista de correu espanyola sobre tot allò relacionat amb els bolets i la Micologia. En ella hi ha més de 200 "micoamics", des d'eminents micòlegs fins a l'afeccionat més inexpert. Tots tenen cabuda a la Micolist.

La Micolist es va iniciar a partir de la "Web dels Bolets", pionera de la cibermicologia a Espanya. Per això, en un principi, els missatges eren en català, però, posteriorment, en ser tants i de tants llocs, es va sol·licitar als remitents que, respectant la seva voluntat de fer-ho lliurement, incloguessin una versió en castellà dels seus missatges. En l'actualitat, els missatges són majoritàriament en castellà, tot i que s'admet qualsevol dels idiomes oficials d'Espanya, demanant que, en aquest cas i si es possible, s'enviï el missatge també en castellà, per que així ho puguin llegir tots. També s'ha de destacar que tenim membres d'altres països d'Europa pel que s'admet qualsevol idioma de la UE, tot i que, per la pròpia dinàmica de la llista, això sigui de forma excepcional.

La Micolist és una llista de correu moderada i d'admissió i baixa controlades. El seu origen és privat i no compta amb cap ajud institucional ni és un servei públic. La pertenència a la llista és totalment voluntària i només s'exigeix el compliment de las normas que se expondran. Com és lògic, només s'admetran missatges relacionats amb els fongs, els bolets o la Micologia. També s'admetran misssatges relacionats indirectament amb els bolets, com protecció dels boscos, legislació mediambiental, temes d'altres ciències amb aplicació a la Micologia, fotografia, etc.
Si un membre dubta de la idoneitat del seu missatge, ha de remetre'l abans al moderador. Si s'envia a la llista un missatge que -a judici dels moderadors- s'aparti de la temàtica de la llista, actuaran en consecuència. De igual forma s'actuarà quan es falti el respecte degut a algun membre de la llista, sempre que aquest ho sol·liciti expresament als moderadors.

NO S'ADMETERAN SOTA CAP CONCEPTE missatges de contingut sexista, racista o que incitin a la violència. Tampoc s'admeteran missatges de contingut polític, pornogràfic o comercials, tret d'aquests últims sempre i quan guardin relació amb els bolets. En el cas de que es produeixin missatges d'aquesta mena, els moderadors procediran a donar de baixa inmediatament al membre que els hagi escrit.

Els moderadors no actuaran obligatoriament de forma conjunta o mancomunada, ja que aiuxò suposaria un possible entorpiment de la seva tasca, tot i que en la mesura del possible -com s'ha fet fins ara- actuaran de mutuu acord.

A continuació es resumeixen i concreten les anteriors normes:

1. Solament s'admetran missatges relacionats amb els fongs, els bolets o la Micologia. Tambén s'admetran missatges relacionats indirectament amb els bolets, com protecció dels boscos, legislació mediambiental, temes d'altres ciències amb aplicació a la Micologia, fotografia, informàtica, etc. Si un membre dubta de la idoniitat del seu missatge, ha de remetre'l abans al moderador per a la seva aprovació. Si s'envia a la llista un missatge que -a judici dels moderadors- s'aparti de la temàtica de la llista, actuaran en conseqüència. D'igual forma s'actuarà quan es falti el respecte degut a algun membre de la llista, sempre que aquest ho sol·liciti expresament als moderadors, i aquests entenguin que, efectivament, s'ha faltat a aquest respecte de forma conscient i greu.

2. Solament poden escriure missatges a la Micolist, els seus membres. Si excepcionalment, una persona aliena a la llista, vol participar en un tema puntual a traves d'un membre, deurà abstenir-se d'enviar directament el missatge, fent-ho previament als moderadors, els quals aprovaran o no, la seva remissió a la llista.

3. Estan totalment prohibits els missatges de contingut sexista, racista o que incitin a la violència. Tampoc s'admeteran missatges de contingut polític, pornogràfic o comercials, tret d'aquests últims, sempre i quan guardin relació amb els bolets. En el cas de que es produeixin missatges d'aquesta mena, els moderadors procediran a donar de baixa inmediatament al membre que els hagi escrit. En quant als missatges de contingut comercial, en cas de que es dubti de la seva idoniitat, han de ser remessos prèviament als moderadors.

4. Només els moderadors estan autoritzats a donar ordres i/o instruccions sobre el funcionamient de la llista. Si algun membre no està d'acord amb algun aspecte de funcionament, deurà comunicar-ho de forma privada als moderadors, i s'abstindrà de fer-ho públicament a la llista, ja que es tracta d'un tema de la única iexclusiva competència dels moderadors. En aquest sentit, quan s'envíi un missatge a la llista pels moderadors amb l'asumpte"MISSATGE DEL MODERADOR", els membres s'abstindran de contestar-lo públicament, be siga per a recolzar-lo o per a combatre'l. Qualsevol dubte, suggerència, crítica o dissenssió, deurà ser exposada als moderadors de forma privada, evitant així que es desencadeni una sèrie de missatges totalment aliens a la temàtica de la mateixa: els fongs, els bolets i la Micologia.

5. Si s'envien arxius adjunts (documents i/o fotografies), la cual cosa, sense cap mena de dubte, enriqueix la llista, s'ha de mirar de no ultrapassar els 120-150 kb, arribant-se en casos especials i que es justifiquin, als 200 kb. Igualment, si un membre dubta de com "reduïr el pes" dels arxius, podrà possar-se en contacte amb els moderadors o sol·licitar l'ajut en la pròpia llista on, sense cap mena de dubte, se l'indicarà com ha de fer-ho.

La permanència dels actuals membres de la MICOLIST i l'admissió de nous, portarà aparellada la total acceptació de les anteriors normes, sense que es pugui al·legar-se el seu descononeixement.

Els moderadors consideren tanmateix que les presents puntualitzacions sobre les normes que han existit desde sempre, contribuiran al bon desenvolupament de la llista i a que només es parli de fongs, bolets i Micologia. Per aconseguir això, devem pregar a tots els seus membres, la seva col·laboració per, entre tots, continuar amb la nostra tasca, que no es una altra, tan senzilla i important a l'hora, que la de donar a conèixer i divulgar el maravellós Món dels fongs, que tant ens apassiona a tots.

Els moderadors de la llista som:

US HI ESPEREM !!!!!!


Miquel À. Pérez-De-Gregorio i Capella
President de l'Associació Micològica Joaquim Codina
G I R O N A ( S p a i n )

 

© 2006 Associació Micològica Joaquim Codina
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.