la nostra associacio bolets i boscos gastronomia Toxicologia curs d'iniciacio Agenda Activitats enllaços llista de correu sobre micologia
Curs d'inicació a la Micologia

 

Primeres passes
L'estudi de camp
L'estudi de laboratori
La conservació en herbari

 
COM IDENTIFICAR UN BOLET:
La majoria dels boletaires només reconeixen uns quants bolets comestibles -fins i tot potser algun de tòxic-, que de petits han après a identificar amb l'ajut dels seus pares o avis, confirmant així un cop més el llegat cultural de la reconeguda micofilia catalana. Per molts, tots aquests coneixements no passaran d'aquí, però per uns pocs es produirà, per diverses causes, un pas endavant. Travessant aquesta llinda, deixaran la categoria de boletaires per entrar en el meravellós món de la micologia.

El que sí hem de tenir clar és que, per fer aquest pas endavant i arribar a identificar correctament un bolet, necessitarem d'una metodologia, que seguidament proposarem, i d'una bibliografia especialitzada que ens ajudi en llur determinació. Si bé algunes vegades ens caldrà un examen microscòpic per arribar a nivell d'espècie, en moltes ocasions serà suficient amb un examen macroscòpic, prèvia consulta de les descripcions que figurin en els llibres.

«

L'ESTUDI DE CAMP
 
L'EQUIP: Encara que cada micòleg té el seu particular mètode de recol.lecció, és recomanable utilitzar-ne un, que pot ser molt bé el següent. Caldrà portar un o més contenidors, cada un d'ells dividit en diversos compartiments de diferents mides, a fi de poder guardar les collites separades les unes de les altres. Així s'impedirà que es facin malbé els bolets i es contaminin d'espores. No utilitzarem mai bosses de plàstic. També podrem ajudar-nos d'un cistell -millor que sigui de fons pla- sempre i quan separem els bolets, embolicant-los en paper de diari o d'alumini. Portarem un ganivet plegable i de fulla reforçada per tal de poder arrencar els bolets en la seva totalitat, ja que quan són per estudiar, s'han d'extreure sencers, al revés del que recomanem quan es cullen per menjar, que s'han de tallar pel peu. També és indispensable dur una lupa -del tipus "comptafils"- de 10-15 augments, per poder efectuar un primer examen. I, finalment, un petit bloc de notes on apuntarem les diferents dades de recol·lecció de cada collita d'exemplars.

LA RECOL.LECCIÓ: En general, els bolets tenen una vida molt efímera i en poques hores es fan vells i canvien d'aspecte; per això cal collir-ne de joves i d'adults -però no massa vells- i guardar-los immediatament en el contenidor per poder estudiar-ne els diferents estadis de desenvolupament. Cal, però, collir només els exemplars més representatius i que conservin la majoria dels seus caràcters (anell, ornamentació, volva, etc.). S'ha d'evitar anar a recollir bolets per al seu estudi desprès de ploure, ja que es poden trobar descolorits per la pluja o, contràriament, massa acolorits per haver absorbit humitat, o també poden haver perdut part de l'ornamentació, i confondre'ns.
En el moment de collir un bolet és important anotar tots els trets més fugissers (color de les làmines dels joves, presència de cortina, flocositats, restes de vel, pruïna, esquames, fibril.les, etc.), ja que, amb la manipulació o amb el transport, poden desaparèixer parcialment aquestes característiques o modificar-se.
També, com hem dit abans, és important d'arrencar el bolet sencer i vigilar de si té el peu radicant, si presenta cordons micelians o si té una volva. És fàcil que aquests caràcters ens passin per alt si no fem l'extracció amb molta cura.
Hem de procurar, a ser possible, no recollir la totalitat dels bolets de la mateixa clapa (collita) i deixar-ne alguns, preferiblement els més vells, per tal de preservar-ne la reproducció. No hem de collir massa espècies: probablement no tindrem temps d'estudiar-les totes i se'ns faran malbé. Per alentir el seu envelliment, es poden conservar fins a uns quants dies a la nevera, a dins del recipient on els hem recol·lectat, però mai congelar-los.
Fonamentals són els seus caràcters organolèptics (color, olor, gust i textura de la carn), que haurem d'anotar amb precisió. Prendrem nota del color de les diferents parts del bolet -inclòs el de la seva carn- en el moment de la recol·lecció, ja que, amb el temps o amb la manipulació, poden variar significativament. Sobretot mirarem el color de les làmines dels exemplars més joves, ja que en madurar també poden canviar de color.
Seguidament comprovarem l'olor de la carn (de fruita, de pebre, de farina, de rave, de cacau, d'anís, de terra mullada, e florit, fètida, etc.) i en testarem un bocí, escopint-lo tot seguit -aquesta operació no representa cap perill encara que el bolet sigui tòxic-, anotant el seu gust (dolç, amargant, picant, farinós, àcid, etc.).
La textura de la carn és important, ja que es pot alterar en envellir-se els exemplars. N'apuntarem la seva textura (dura, fibrosa, elàstica, suberosa, coriàcia, esponjosa, etc.). També mirarem si exsuda làtex i registrarem el color inicial, comprovant al cap d'uns minuts si ha canviat de color.
Sempre és important prendre nota de les característiques de l'hàbitat on ens trobem, del tipus de bosc (alzinar, sureda, fageda, pineda, etc.), i de les diferents plantes que hi viuen en el seu sotabosc. També pot ser molt útil conèixer la seva orientació, l'altitud, el tipus de sòl (calcari. silícic, pedregós, argilós, sofrences, etc.), si és sec o humit, el tipus de substrat on es troben els bolets (sobre fusta, a terra, en un arbre viu, enmig de molses, enmig de la fullaraca, en sòl descobert, etc.). També s'ha de prendre nota de la manera en que creixen els bolets (isolats, en grups, en flotes, en erols, en línia, etc.) i la seva abundància.
I en acabar no ens oblidem d'apuntar la localitat o indret on ens trobem.

LA FOTOGRAFIA: En la micologia actual i gairebé imprescindible, com a document complementari de la fitxa descriptiva del bolet, és una bona fotografia dels exemplars recol·lectats. En la fotografia micològica és prioritari, fins i tot més que la mateixa qualitat artística, el poder mostrar amb tota claredat els trets distintius més importants de l'espècie. Aconseguir els dos objectius a l'hora, és un difícil repte que tot micòleg vol obtenir.
Aquesta especialitat fotogràfica es pot dur a terme tant al bosc com a casa. Si escollim fer-la a casa, es realitzarà posant uns quants exemplars -els més representatius- damunt d'una cartolina de colors neutres. Es disposaran de manera que s'apreciïn totes les seves parts: un exemplar partit per veure'n la carn, l'estructura interna del bolet, la silueta i els possibles canvis de coloració; un sense peu on es vegi la superfície del barret; un altre on es remarqui l'himeni; i algun de molt jove on es vegi la forma inicial. La il·luminació es pot resoldre tant amb llum natural (sempre difusa, mai directa) com amb llum artificial (flaix), millor ajudats amb pantalles reflectores per tal d'eliminar les ombres i poder controlar més bé la llum.
La fotografia en el bosc -mètode que personalment preferim-, la farem en el propi hàbitat on hem trobat els bolets, o si les condicions d'il·luminació no ens ho permeten, en un de similar. Els bolets, els ficarem procurant que s'apreciïn totes les seves característiques externes, dintre el marc on els hem trobat, intentant posar-los de la manera més estètica i natural possible. Per fixar-los al substrat, utilitzarem agulles, escuradents o talls de filferro, que portarem en un estoig juntament amb unes pinces i un nebulitzador d'aigua, a fi de donar-los, si cal, un toc de frescor.
L'equip fotogràfic que us aconsellem és el següent: una motxilla proveïda amb una màquina fotogràfica del tipus reflex amb objectiu macro de 50 o 60 mm; uns anells d'aproximació per fotografiar espècies petites; un trípode curt i estable, a fi de poder treballar el més pròxim al terra possible amb seguretat; un cable disparador; reflectors; i una petita catifa per recolzar-hi els genolls.
Els millors resultats els obtindrem utilitzant pel·lícula de 100 ASA per a diapositives, diafragmada entre 11 i 32, i exposada a velocitats compreses entre 1/15" i 4". Si optem per la fotografia digital, usarem el format RAW, i sinó és possible, usarem el format JPEG en la major resolució que ens permeti el nostre equip. Hem de procurar fer les fotografies en llocs ben il·luminats, evitant sempre la incidència directa del Sol.

«

L'ESTUDI DE LABORATORI
L'ESPORADA: Està constituïda per una massa formada per les espores que ha deixat anar l'himeni i que té una coloració determinada, molt útil per determinar correctament qualsevol bolet. El color de l'esporada pot anar des del blanc fins al negre, passant per diversos colors (crema, groc, ocre, bru, verd, rosa, lila, etc.). Un cop arribats a casa, agafarem un exemplar, no molt jove ni molt vell, li tallarem el peu per sota les làmines i el posarem amb l'himeni mirant avall al damunt d'un paper blanc o d'un tros de vidre o portaobjectes. Tot això ho posarem dins un recipient tancat, juntament amb un atuell ple d'aigua, per tal d'evitar la deshidratació del bolet i d'afavorir-ne l'esporulació. Al cap d'unes hores o a l'endemà, ja s'haurà dipositat l'esporada.

L'EXAMEN MACROSCÒPIC: Abans de fer un estudi macroscòpic, cal conèixer bé les diferents parts d'un bolet i la seva nomenclatura. En l'estudi d'un bolet ens servirem d'una fitxa, per anotar els diferents caràcters observats i fer-ne una descripció macroscòpica, que posteriorment arxivarem per poder-la consultar en qualsevol moment, doncs un cop estudiat el bolet i assecat, es perdran la majoria dels seus caràcters macroscòpics. Un bolet (esporòfor) sol estar constituït per un barret (pileus) i per un peu (estípit), en alguns casos, però, li poden mancar un o tots dos elements. Al barret hi du la part fèrtil (himeni), la qual en els ascomicets es troba recobrint la part superior i en els basidiomicets l'inferior. Tots aquests elements poden tenir diverses formes, coloracions i ornamentacions, i llur estudi és imprescindible per a la correcta determinació d'un bolet.

Tipus esporòfors

Els bolets, científicament anomenats esporòfors, poden tenir formes molt diverses i els podem agrupar en dos grans grups: els ASCOMICETS i els BASIDIOMICETS.
Gairebé tots els fongs del grup dels ascomicets que formen bolets pertanyen a l'ordre dels Discomicetals. Els bolets més primitius tenen una estructura simple en forma de copa (apoteci), per exemple una "cassoleta", la qual pot ser sèssil o estar al damunt d'un peu. En evolucionar, pot haver-se replegat o format alvèols fins arribar a una estructura més complexa, per exemple la d'una "múrgola" o la d'una "tòfona".
Els fongs del grup dels basidiomicets formen bolets constituïts generalment per un barret, en forma de plat invertit, i per un peu, que l'enlaira. Aquesta estructura, la més habitual, pot variar en mancar algun d'aquests elements, i presentar altres formes. Igualment l'himeni pot tenir configuracions molt diverses (ser llis, estar format per làmines, per tubs, tenir plecs, agulles, etc.). La combinació de tot aquests elements, dóna una enorme diversitat als esporòfors dels basidiomicets.

El barret

L'estudi macroscòpic d'un bolet, un cop examinada la seva forma, pot començar pel barret. D'aquest element en prendrem nota de la mida, ens fixarem en la seva forma en els diferents estadis de creixement, i en el seu marge. Seguidament, estudiarem la cutícula i comprovarem llurs qualitats (si és separable o no, si és seca, mat, brillant o lluent, sedosa, lubrificada, viscosa o llefiscosa, glutinosa, higròfana, etc.) i si presenta alguna ornamentació. També anotarem el seu color i si aquest canvia en ser tocat.

L'himeni

Seguidament en veurem l'himeni i n'estudiarem els seus elements (làmines, porus, agulles, plecs, rugositats, ser llis, etc.): comprovarem llur consistència i densitat, la seva forma, la disposició respecte al peu, el seu color en els diferents estadis de maduració del bolet, i les possibles variacions que puguin presentar (deliqüescència, clapejat, etc.).

El peu

El peu és un element molt important, que ens donarà una informació molt valuosa per a la identificació del bolet. Prendrem nota de la seva llargada i amplada, de la forma, n'observarem la inserció, si porta alguna resta de vel (cortina, anell, volva, armilla), la decoració, la consistència, el color i si aquest canvia en ser tocat.

La carn

Igualment bàsic per arribar a identificar un bolet, és l'estudi de la carn i de tots els seus caràcters organolèptics textura, color, olor i gust). Molts d'aquests caràcters, però, ja els haurem vist en el primer estudi de camp. També comprovarem la reacció d'aquesta front diversos reactius químics; si reacciona i canvia de color tindrem una reacció positiva, si no canvia de color tindrem una reacció negativa.

Els reactius macroquímics

En l'estudi dels bolets sovint s'utilitzen una sèrie de reactius que, posats en contacte amb la carn, li provoquen un canvi de color, molt útil per la determinació d'alguns bolets. Els més utilitzats són l'amoníac (pur o poc diluït), la sosa (NaOH) o la potassa (KOH) al 10%, el sulfat ferros (SO4Fe) al 10%, el fenol al 3%, la tintura de guaiac, el formol, la tintura de iode, etc.

L'EXAMEN MICROSCÒPIC: A diferència dels botànics, que com a molt necessiten d'una lupa per identificar una planta, els micòlegs, per estudiar els bolets, a més necessiten utilitzar el microscopi, ja que no és suficient el sols estudi dels caràcters que es veuen a simple vista o amb una lupa, per identificar correctament un bolet, atesa l'enorme variabilitat que poden presentar aquests caràcters.
Degut precisament a aquest estudi microscòpic -poc habitual en els inicis de la ciència de la micologia- molts bolets contínuament sofreixen canvis en els seus noms científics, ja que, després d'un acurat estudi microscòpic, es van descobrint diferents qualitats que en canvien llur concepte original (per exemple, el canvi de gènere o de família d'algunes espècies i fins i tot el seu nom). Molts gèneres només es poden estudiar a través de llur microscopia (Conocybe, Inocybe, Mycena, etc.) mentre que en d'altres gairebé no és necessària (Amanita, Boletus, etc.). Per altre banda, l'ús del microscopi és imprescindible per poder efectuar posteriors estudis del material guardat en l'herbari.

Principals caràcters microscòpics

Els més importants i més estudiats són els que es troben a l'himeni dels bolets i, segons es tracti d'un Ascomicet o d'un Basidiomicet, tenen una forma ben diferent.
En els Ascomicets l'himeni està format per uns elements fèrtils en forma de sac, anomenats ascs, els quals generalment contenen 8 espores (ascospores), i per uns elements estèrils que els separen, anomenats paràfisis. En els Basidiomicets l'himeni està format per uns elements fèrtils en forma de porra, els basidis, els quals solen portar 4 espores (basidiòspores) al damunt d'un pedicel, l'esterigma; i per uns elements estèrils, anomenats cistidis.
L'estudi detallat d'aquest elements, així com de les hifes i d'altres, és molt complex.
Per fer-se una idea de les dimensions d'aquests elements, heu de saber que, per exemple, les espores dels basidiomicets van des de les 3 a les 25 mil·lèsimes de mil·límetre (µm), i que, com a molt, en els ascomicets poden anar fins a unes 200 µm.
De tots aquests elements els micòlegs n'estudien la seva disposició, la forma, l'ornamentació, les reaccions químiques que puguin presentar, etc.

«

Conservació en Herbari

Un cop finalitzada la identificació del bolet, cal conservar-lo i guardar-lo en un herbari (micoteca) per poder efectuar posteriors revisions. El primer que hem de fer és deshidratar-lo per tal de fixar-ne els elements microscòpics i així evitar que es deteriorin (exsiccatum). El mètode ideal per deshidratar un bolet és per mitjà d'un corrent d'aire calent –no superior als 40°C- que els deshidrati ràpidament sense afectar-ne l'estructura. Els exemplars petits els assecarem sencers i els més grans els tallarem en dos o més parts. Un cop assecats els col·locarem a l'interior d'una bossa de plàstic -el més hermètica possible- juntament amb un desinsectant (càmfora, paradiclorobenzè, etc.), l'etiquetarem -posant les diferents dades de recol·lecció- i el numerarem. Ja estarà llest per posar- lo a l'herbari i poder efectuar posteriors estudis, prèvia rehidratació.
Seguint el sistema que s'ha proposat, possiblement podreu identificar un bolet desconegut, però sovint els resultats seran negatius. Això no us ha de desmoralitzar: és en aquests entrebancs on trobareu els al·licients més interessants de la micologia. Penseu que contínuament s'estan publicant descripcions d'espècies noves, i que la micologia és una ciència jove i en contínua evolució.

«

Consells per al boletaire
 • Hem de ser conscients que el bosc és un ecosistema complex i que la nostra actuació en collir bolets el pot malmetre si no prenem precaucions com ara la de no rasclonar el sòl amb cap eina.

 • Hem de tallar els bolets pel peu amb un ganivet de fulla estreta per tal de no destruir el miceli, que és la part subterrània del bolet.

 • S'han de collir els bolets que ens siguin ben coneguts evitant malmetre els altres. Tots els bolets tenen la seva funció a la natura, fins i tot els metzinosos o tòxics.

 • Recol·lecteu només exemplars sans i sencers. Els exemplars vells o corcats, que de segur llençarem en arribar a casa, poden esporular al bosc i contribuir al naixement de nous bolets, o si més no serviran com a aliment a d'altres éssers vius.

 • Per últim, recordeu que el millor boletaire de tots no és el que arriba a casa amb més cistells plens, sinó aquell que després de sortir del bosc, no hi deixa cap resta o empremta visible de la seva estada.

«

Bibliografia
BOLETS DE LES COMARQUES GIRONINES

Autors: Josep Mª Vidal, Miquel À. Pérez-De-Gregorio, Carles Ginès, Jordi Puigvert, Joaquim Carbó i Àngel Torrent.
Edita: CAIXA DE GIRONA (Col.lecció "El Nostre Patrimoni").
Any: 1ª edició octubre de 1995. 2ª edició 1996.
Contingut: 220 bolets fotografiats a tot color en el seu entorn natural, juntament amb la seva descripció, ecologia, comestibilitat, toxicitat i noms populars a les diferents comarques gironines.

El llibre té una primera part, veritable llibre de text per a micòlegs principiants, que consta de: Presentació de "Caixa de Girona", un Pròleg a càrrec de l'August Rocabruna (Vice-President de la Societat Catalana de Micologia), Agraïments, Introducció, Breu història de la Micologia a les nostres comarques, Cicle biològic d'un fong, Biologia dels fongs, Com identificar un bolet, El regne dels fongs, Els bolets tòxics, Els bolets a la cuina gironina, Altres aspectes dels fongs i dels bolets a les nostres comarques, Els bolets en els diferents estatges de vegetació, Cap a una protecció dels bolets i del seu entorn i La interpretació de les fotografies i dels textos descriptius.

La segona part consta de les fotografies i textos descriptius de les 220 espècies més representatives dels nostres boscos, dividides en els grans apartats de Bolets amb làmines i Bolets sense làmines. Per finalitzar, hi ha un glossari, bibliografia, index d'espècies i de noms populars i un apèndix de noms populars.

El llibre va destinat primordialment a boletaires, però és útil tant a micòlegs com a naturalistes en general. La tasca més interessant va ser el recull de noms populars, ja que només a les comarques gironines, varen ser uns 450, quan es deia que a tots els Països Catalans estaven al voltant de 400.

«

I, a més, recomanem la següent bibliografia:

Nivell:
(1) Principiants (2) Iniciats (3) Estudiosos del tema  
Puntuació Personal:
Normal Bo Molt Bo Imprescindible
 • ALEXOPOULOS, C.J. (1985): Introducción a la micologia. Ed. Omega. Barcelona. Sense fotos. Llibre de text molt técnic.
  (3)

 • BON, M. (1988): Guía de campo de los hongos de Europa. Ed. Omega. Barcelona. Castellà. Dibuixos.
  (2)

 • BREITENBACH, J. & F. KRÄNZLIN (1984-91): Champignons de Suisse (volums 1, 2, 3 i4). Ed. Mykologia. Lucerne. Francès (també existeix en anglès i alemany). Fotos i microscopía. Un dels millors, encara que una mica car.
  (2)

 • CETTO, B. (1970-1993). I Funghi dal vero. Toms I al VII. 3.042 fongs fotografiats!!! Els 4 primers toms els va editar Omega en castellà. Tota la col.lecció es pot trobar en italià. De l'1 al 4 també en alemany. Llibres "clàssics" coneguts popularment com els "cettos". Alguns errors i fotos dolentes, però també algunes d'excelents. Es diu que el que no es troba en el "cetto" és que és raríssim.
  (1, 2 i 3, segons toms)

 • COURTECUISSE, R. & B. DUHEM (1994): Guide des champignons de France et d'Europe. Ed. Delachaux et Niestlé. Lausanne. Francès (el que està més al dia). Dibuixos. Existeix una versió en castellà de l'editorial Omega.
  (2)

 • FERICGLA, J.M. (1994): El Hongo y la Génesis de las Culturas. Los libros de la liebre de marzo S.L. Barcelona. L'original es va escriure en català. És un llibre d'etnomicologia o antropologia micológica.
  (1)

 • GARCIA ROLLAN, M. (1990): Setas venenosas: intoxicaciones y prevención. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. Castellà.
  (2)

 • ENCICLOPÈDIA CATALANA (1991): Història Natural dels Països Catalans. Vol. 5. Fongs i líquens. Barcelona. Català.
  (3)

 • JÜLICH, W. (1989): Guida alla determinazione dei funghi. Vol 2. Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes. Ed. Saturnia. Trento. Italià (llibre de claus dicotòmiques, sense fotos).
  (3)

 • KÜNHER, R. & H. ROMAGNESI (1953): Flore analytique des champignons supérieurs. Masson et Cie. París. Francès (llibre de claus dicotòmiques, sense fotos).
  (3)

 • MARCHAND, A. (1971-86): Champignons du Nord et du Midi. vols. 1-9. Societé Mycologique des Pyrenées Mediterranéennes. Perpinyà. Francès (Un altre dels millors i també car).
  (2)

 • MENDAZA, R. & G. DIAZ MONTOYA (1987): Las setas. Iberduero. Sondika.Castellà (crec que també hi ha alguna edició en euskera).
  (1)

 • MORENO, G., J.L. GARCIA MANJON & A. ZUGAZA (1986): La guía Incafo de los hongos de la Península Ibérica. Vols. 1 y 2. Ed. Incafo. Madrid. Castellà.
  (2)

 • MOSER, M. (1986): Guida alla determinazione dei funghi. Vol. 1. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. Ed. Saturnia. Trento. Italià.
  (3)

 • MÜLLER, E. & W. LOEFFLER (1976): Micología. Ed. Omega. Barcelona.Castellà.
  (3)

 • PACIONI, G. (1982): Guía de hongos. Ed. Grijalbo. Barcelona. Castellà.
  (1)

 • PHILLIPS, R. (1981): Les champignons. Éd. Solar. En francés (también existe en inglés).
  (2)

 • SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA (1982-2006): Bolets de Catalunya.Coleccions de 50 làminas per volumen. Vols.: I-XXV. Barcelona. Català i castellà (en total 1250 espècies). Hi ha força fotos dels integrants de l'Associació Micològica Joaquim Codina.
  (1, 2 y 3, segons els volums)

«

© 2006 Associació Micològica Joaquim Codina
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.